Quen somos

“As Mariñas” é unha Asociación Deportiva e Cultural sen ánimo de lucro, que se constituiu no ano 2009. Foi creada por un grupo de nais e pais despois de detectar unha necesidade no ámbito deportivo-cultural en dúas etapas fundamentais da vida das nosas fillas e fillos, a infancia e a adolescencia, especialmente esta última. Temos que conseguir que os
maiores de 12 anos disfruten de oportunidades de ocio, non son nenos, pero tampoco son mozos, e temos que adaptarnos as súas necesidades e gustos.

Sobre nós

En colaboración coas ANPA traballamos co alumnado que abrangue as idades de 3 a 12 anos para introducilos nos aspectos deportivos e culturais a través de diferentes actividades extraescolares. Cando o alumnado fai o cambio á Educación Secundaria Obligatoria, e polo tanto abandona o centro educativo de primaria, estes hábitos sans que viñan practicando perante esa primeira etapa da súa vida pérdense, debido a que as Asociacións existentes na zoa non dan continuidade a este tipo de actividades extraescolares nesta nova franxa de idades. Para que este colectivo poida seguir con esta práctica, a Asociación Deportivo Cultural “As Mariñas” oferta diferentes actividades nos Centros Educativos de Educación Secundaria de xeito que os adolescentes segan desenvolvéndose e formándose como persoas no senso máis amplo da palabra. Ademais, “As Mariñas” establece vínculos con Asociacións de nais e pais de centros educativos dos Concellos de Oleiros, da Coruña e de Concellos limítrofes trasladándolles esta idea para conseguir un obxetivo común.
Nestes intres, xa estamos colaborando con diferentes entidades dándolles soporte e vinculándoas á nosa Asociación, compartindo a nosa visión e os nosos valores.

MISIÓN & VISIÓN 

Contribuir á formación das nenas, nenos e adolescentes, para que sexan adultos íntegros e responsables cun
profundo sentimento social e cultural. Abrir o noso abano de actividades aglutinando un rango máis amplo nas preferencias das nenas, nenos e adolescentes. Cantas veces os vemos aburridos nunha esquina, pechados na súa habitación, ou xogando ás “maquiniñas”; o aburrimento nestas idades é letal

VALORES

Refléxanse nos nosos estatutos:
● Entender a Asociación como un colectivo, sen intereses particulares.
● Ver a Asociación como un referente para a promoción, estudio e práctica de actividades deportivas,
culturais e lúdicas.
● Colaborar con ONGs e con proxectos solidarios.
● Entender a Asociación como unha entidade prestadora de servicios á infancia e á xuventude.
● Comprometerse e cooperar entre os membros da Asociación en todas as actividades desenroladas na
mesma.
● Establecer un punto de encontro onde se expoñan as diferencias e poder consensuar os diferentes
matices para o ben común.
● Espíritu de equipo, inculcar a responsabilidade e respeto ó formar parte dun grupo, aportando axuda ós
demáis.

Funcións

    Deseñar os proxectos de actividades que as          diferentes direccións das ANPA nos soliciten.

    Deseñar o seu equipo de traballo elexindo            os monitores e o persoal que levará a cabo o
    desenvolvemento das actividades.

 

Comprobar in situ, a aplicación e a evolución da planificación de actividades nos diferentes centros. 

Elaborar as memorias que se entregarán a ANPA e a ós distintos Consellos Escolares dos centros.

Ser un vínculo de comunicación entre o centro e a ANPA.

 

Observar o comportamiento do alumnado, e tratar de solucionar todos os problemas que xurdan.

Preparar as solicitudes de subvecións, para presentar ante os distintos organismos (Concello, Xunta, etc.) así como preparación da xustificación das mesmas.

Crear e procesar os ficheiros de facturación que se lle pasarán ós pais a principios de cada mes.

 

|

Como funcionamos

Dado que se trata dunha Asociación sen ánimo de lucro os membros que forman parte da Xunta Directiva non reciben, a cambio das diferentes xestións que realizan, ningún tipo de
remuneración económica. Dentro dos seus cometidos están os de confección dos estatutos, tesourería e control de gastos, toma de decisións, resolución de conflictos, realización de
planificacións e memorias anuais, etc.

Unha vez ó ano, como mínimo, convócase a Asemblea Xeral na que se lles da voz e voto ás persoas socias. Nesa reunión exponse a tódala base asociativa a memoria e a programación anual e sométense a discusión o estado de gastos e ingresos, e os orzamentos futuros

Un dos nosos piares son os grupos de traballo (coordinacións), instrumentos esenciais na estructura da Asociación, estas son as encargadas de estudar, diseñar e poñer en marcha
os diferentes plans de actividades; os encargados ou coordinadores, son xestores de contrastada profesionalidade.